Gå direkt till innehåll
Foto: Markus Spiske
Foto: Markus Spiske

Pressmeddelande -

Swedwatch inför COP27: Mänskliga rättigheter måste stå i fokus för klimatomställningen

Klimatkrisen är en av de absolut mest akuta, avgörande och komplexa frågor som mänskligheten och vår planet står inför. Med COP27 finns en möjlighet att öka takten i övergången bort från fossila bränslen till förnybart. Men om omställningen ska lyckas måste den inte bara vara snabb utan även rättvis och inkluderande. Det här är också ämnet för det sidoevent som Swedwatch och Naturskyddsföreningen arrangerar på COP27.

-Förnybar energi är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa den globala uppvärmningen. Men omställningen måste både vara miljömässigt hållbar och rättvis för de människor som berörs, säger Davide Maneschi, ansvarig på Swedwatch för arbetet som rör klimatomställning och hållbara investeringar.

Omställningen måste grundas på människorättsprinciper och skydda urfolks och andra lokalsamhällens rättigheter, till exempel genom att de alltid måste ge sitt informerade samtycke innan några projekt startar, det som benämns FPIC – free, prior and informed consent, enligt FN:s urfolksdeklaration.

Research från Swedwatch och andra organisationer har visat att produktion av förnybar energi i låginkomstländer ofta är förknippat med negativ påverkan på både människor och miljö som förbises av både stater och företag. I många fall får drabbade samhällen ingen kompensation eller upprättelse. Det är även en av de farligaste sektorerna att granska för miljöförsvarare som ofta utsätts för hot och våld.

-Klimatomställningen måste sätta fokus på de marginaliserade grupper som påverkas av den. Omställningen till förnybar energi måste med andra ord också innefatta de samhällen som påverkas, de måste till exempel självklart få tillgång till den energi som produceras. Fattigdomsbekämpning och en inkluderande, ansvarsfull och rättvis utveckling måste vara högsta prioritet från början, så som allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster för alla grupper i samhället – och lokalsamhällen måste få de förutsättningar de behöver för att kunna ta vara på de socioekonomiska fördelar som förnybara energiprojekt ger, säger Davide Maneschi.

På COP27, som hålls mellan den 6-18 november i Sharm el-Sheikh i Egypten kommer Swedwatch den 16 november att arrangera ett sidoevent tillsammans med Naturskyddsföreningen. Den rättvisa klimatomställningen, och vikten av att urfolksrättigheter respekteras vid förnybara energiprojekt, kommer att stå i fokus. Civilsamhällesorganisationer verksamma i Sydafrika och Kenya kommer att medverka och de kommer att visa olika exempel på hur energiomställningen har drabbat samhällen och urfolk i dessa länder.

-Mänskliga rättigheter, landrättigheter, miljörättigheter och lokalsamhällets rättigheter måste vara i fokus för alla processer runt en rättvis klimatomställning. Klimatomställningen ska ju inte tynga ner lokalsamhället, fördriva dem från deras marker eller utgöra en källa till konflikt, säger Mali Ole Kaunga, grundare och chef vid Impact, en organisation som arbetat med mänskliga rättigheter och social inkludering i norra Kenya i över 20 år. Impact är en partnerorganisation till Swedwatch, och är en av de organisationer som kommer medverka på sidoeventet.

Rekommendationer från Swedwatch

För att åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna ska bli effektiva, rättvisa och rättighetsbaserade, uppmanar Swedwatch världens ledare, regeringar och företag att:

-Aktivt verka för omställningen till ansvarsfull förnybar energi genom att erkänna att mänskliga rättigheter är centrala för omställningen.

-Integrera mänskliga rättigheter i de riktlinjer och principer som rör förnybar energi och säkerställa att principen om ”do no harm” respekteras och upprätthålls i utvecklingsprojekt som handlar om förnybar energi.

-Säkerställa delaktighet, samtycke och lika möjligheter för alla när det gäller att få tillgång till förnybar energi.

-Aktivt uppmuntra att rättighetsbärare, inklusive människorättsförsvarare och miljörättsförsvarare, är delaktiga i beslutsfattande.

-Säkerställa att implementeringen av ett projekt som påverkar urfolkssamhällen respekterar urfolksrättigheterna, och inte minst rätten till fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC).

-Införa och upprätthålla effektiva klagomålsmekanismer och ge de som påverkats av energiprojekt möjlighet att få sin sak prövad.

-Fasa ut internationell offentlig finansiering av fossila bränslen och i stället stötta utvecklingen av globala förnybara energiprojekt genom internationellt samarbete - genom att implementera det som parterna kom överens om under COP26: COP26 Statement on international public support for the clean energy transition.

-Arbeta på att utveckla ett fördrag om icke-spridning av fossila bränslen.


FAKTA: DETTA ÄR COP 27
COP 27 är FN:s officiella klimatmöte för år 2022. Vid mötet förhandlar parterna till Parisavtalet om hur avtalet ska implementeras.

Vid COP 27 förväntas fokus ligga på anpassning till klimatförändringarna och hur man ska säkra en minskad sårbarhet mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för höjd ambition som etablerades vid COP 26 i Glasgow 2021. Arbetsprogrammet ska bidra till att länder höjer sina nationella utsläppsmål för att tillsammans nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

COP står för ”partskonferensen” (Conference of the Parties”) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. COP27 är det 27:e mötet.
Källa: Energimyndigheten

EXTRA LÄSNING
Länk till intervju med Ramson Karmushu från Impact, Swedwatch partnerorganisation, och en av deltagarna i Swedwatch och Naturskyddsföreningens sidoevent på COP27 om behovet av en rättvis klimatomställning.
https://swedwatch.org/themes/s...

Bifogat finns en beskrivning från Swedwatch om vad en rättvis klimatomställning handlar om, ett material som kommer delas ut under COP27.


Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49
Jenny Haraldsson Molin

Jenny Haraldsson Molin

Presskontakt Head of Outreach and Advocacy 0707 410370

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige