Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport om hur företag påverkar miljön, kvinnors rättigheter och konflikt i Liberia och Sierra Leone

Liberia och Sierra Leone har identifierat ekonomisk tillväxt, hållbar användning av naturresurser och stärkande av kvinnors rättigheter som centralt för välstånd och fredsbevarande arbete. Men enligt en ny rapport från Swedwatch, baserat på bland annat 400 intervjuer med bosatta i områden med storskaliga markförvärv och markkoncessioner, påverkar ofta företag i dessa områden mänskliga rättigheter och miljö negativt och bidrar till att spänningar ökar.

-I både Liberia och Sierra Leone har företagsaktiviteter i områden med storskaliga markförvärv och markkoncessioner många gånger påverkat miljö och mänskliga rättigheter negativt. Det handlar till exempel om föroreningar och om förlorade försörjningsmöjligheter, som drabbat kvinnor särskilt hårt. Många gånger har de även bidragit till ökade sociala spänningar och landkonflikter, säger Jessica Johansson, researcher på Swedwatch och författare till rapporten Prerequisite for Peace – The critical role of responsible business conduct in conflict prevention in Liberia and Sierra Leone

Swedwatch har i många år undersökt vilken roll företag har när det gäller att bevara freden i Sierra Leone och Liberia, och lyft behovet av att företag gör grundliga och löpande risk- och konsekvensanalyser för sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, särskilt om de är verksamma i konfliktdrabbade områden och andra högriskområden.

”Land concessions” och ”large-scale land acquisitions” (LSLAs) – när stater överför rättigheter till företag att använda, äga eller kontrollera mark – tillhör en del av utvecklingsstrategierna i både Liberia och Sierra Leone. Samtidigt visar research att LSLAs ofta resulterar i negativ påverkan, både på miljön och den sociala kontexten.

För att ytterligare undersöka den påverkan som koncessioner av mark har på just miljön, kvinnors rättigheter och konflikter har Swedwatch tillsammans med partnerorganisationerna Silnorf i Sierra Leone och Green Advocates International i Liberia genomfört ett projekt i 15 månader vars resultat har sammanställts i rapporten. Som en del i detta intervjuades över 400 personer i de båda länderna under mars och april 2022. I Sierra Leone var alla de 250 intervjuade kvinnor och i Liberia var 111 av de 161 intervjuade kvinnor och resten, 50 personer, var män. Intervjuerna utfördes i 24 lokalsamhällen i Sierra Leone och i 16 i Liberia.

I intervjuerna framkom det tydligt att kvinnor ofta lämnas utanför konsultationsprocesser om mark och naturresurser. Som en kvinna från Sierra Leone uttryckte det i en intervju från april 2022:

-När företaget uttryckte sin önskan om att hyra vår mark blev vi kvinnor varken konsulterade eller involverade i diskussionen som ledde till att vår mark sedan hyrdes ut. Bara byns ledare förhandlade om marken, utan vårt samtycke.

Genomgående för intervjuerna i båda länderna är att intervjupersonerna uppgav att konflikter och sociala spänningar hade ökat i samband med koncessionerna av mark och företagens agerande. I intervjuerna uttryckte många också oro över föroreningar i vattnet, luften och marken och att dricksvattnet hade blivit förorenat. Många upplevde att deras hälsa påverkats allvarligt. Så här sa en kvinna som blev intervjuad i april 2022 i Liberia:

-Så fort vi fiskar i floden får vi utslag över kroppen och huden börjar klia.

Kvinnor berättade också om sådant som drabbade dem annorlunda för att de är kvinnor och som fick dem att känna sig extra utsatta. Ett exempel som togs upp var regelbundna visitationer från säkerhetsvakter och att behöva färdas långt för att hämta vatten.

Slutsatser
I rapporten drar Swedwatch tre slutsatser om hur företagsverksamhet påverkar miljön, kvinnors rättigheter och möjligheten till fred i områden med storskaliga markförvärv och markkoncessioner.

För det första hänger användandet av naturresurser, fred och mänskliga rättigheter ihop och måste hanteras tillsammans för att åstadkomma utveckling och varaktig fred i en alltmer instabil värld.

För det andra kan företag och investerare positivt bidra till fredsbyggande arbete genom att bedriva hållbar och ansvarsfull företagsverksamhet.

Den tredje slutsatsen rapporten lyfter fram är att när företag som är verksamma i högrisk- eller konfliktdrabbade områden inte tar hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och konfliktfaktorer drabbas kvinnor och andra marginaliserade grupper ofta hårdast. I Liberia och Sierra Leone skedde detta till exempel genom att kvinnor förlorade försörjningsmöjligheter och uteslöts från lokala konsultationer med företag.

-Om man inte lyckas ställa om till mer ansvarsfullt företagande riskerar flera års framgångsrikt fredsarbete att gå om intet. En utvecklingsstrategi som utvinner samma naturresurser som lokalsamhällen är beroende av för sin försörjning riskerar att undergräva regeringens mål om jämställdhet och hållbar resursanvändning – och i slutändan kan det även äventyra det fredsbyggande arbetet, säger Jessica Johansson.

Swedwatchs rekommendationer
I rapporten rekommenderar Swedwatch företag att, utöver en miljömässig risk-och konsekvensanalys, även genomföra en så kallad due diligence för mänskliga rättigheter, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I konfliktdrabbade områden och i högriskområden ska en utökad due diligence göras, i enlighet med vad FN:s arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter rekommenderar, och den ska vara grundad på en konfliktkänslig analys.

Företag måste också ta frågan om jämställdhet i beaktande och inkludera kvinnor i konsultationer, och får inte utöva repressalier eller diskriminera kvinnor. Regeringar och EU-kommissionen bör anta en lagstiftning om en obligatorisk och konfliktkänslig due diligence lag som inkluderar ansvarsutkrävande för företagsverksamhet.

-Slutligen är det oerhört viktigt att ta med företags inverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala fredsbyggande strategier. Företag är inte neutrala aktörer i högriskområden, tvärtom, de påverkar konfliktdynamiken, säger Jessica Johansson.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Det engelska pressmeddelandet, med lite mer info, finns också bifogat.

Intervju med Radiatu H.S. Kahnplaye, Head of Administration and Finance, Green Advocates International och Policy Advisor for the Natural Resources Women Platform in Liberia.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige