Gå direkt till innehåll
Bild från Swedwatch rapport: "Up in Smoke" från 2020. I rapporten framkom att lastbilar från flera europeiska tillverkare användes för att transportera kol mellan gruvor och koleldade kraftverk.
Bild från Swedwatch rapport: "Up in Smoke" från 2020. I rapporten framkom att lastbilar från flera europeiska tillverkare användes för att transportera kol mellan gruvor och koleldade kraftverk.

Pressmeddelande -

Hög tid för Sverige att agera för fossilfri exportfinansiering

Det är positivt att EKN och SEK upphört med exportkrediter till projekt inom utvinning och prospektering av fossila bränslen. Samtidigt kan de fortfarande bevilja lån och garantier till andra projekt inom värdekedjorna för olja och gas. Sverige bör visa klimatledarskap och upphöra med allt stöd till fossila energiprojekt.

Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) har på kort tid tagit viktiga steg på klimatområdet. Sedan Swedwatchs rapport om exportfinansiering till kolindustrin år 2020 har allt stöd till projekt inom kol fasats ut. Vidare har EKN och SEK i princip upphört med allt stöd som rör utvinning av olja och gas, och inrättat ett klimatråd för rådgivning i frågor som rör energiomställningen.

Men trots framstegen kvarstår konflikter mellan Sveriges exportkreditsystem och övergripande klimatpolitik. Bland annat kan projekt inom värdekedjan för olja och gas fortfarande få stöd i form av garantier eller krediter, till exempel sådana som rör kraftverk, raffinaderier, ledningar, transport och förvaring av fossila bränslen. År 2019 beviljade EKN exempelvis 715 miljoner kronor i exportlånegarantier till en naturgasanläggning i Luján de Cuyo, Argentina. Anläggningen är en del av en nationell gasinfrastruktur som sträcker sig till frackingfälten i Vaca Muerta i Patagonien. Det är inte i linje med Sveriges ambition att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer eller med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

”En ny gasanläggning eller ett oljeraffinaderi har en livstid på 30 till 40 år. Som det internationella energirådet IEA har visat i sina scenarier om nollutsläpp, finns inget utrymme för nya olje- eller naturgaseldade anläggningar i EU och OECD:s fossilbudget fram till 2035, och väldigt lite utrymme för de minst utvecklade länderna att luta sig mot den teknologin”, säger Davide Maneschi, Programme Officer på Swedwatch.

Exportkrediter till olje- och gasprojekt beviljade av EKN 2019-2021
År Belopp i MSEK Sektor Land
2019 744* Naturgas Argentina, Mozambique, Saudiarabien
2019 157* Olja Singapore, Mexiko
2020 54 Naturgas Singapore
2020 10* Olja Singapore
2021 120 Naturgas/Olja Mexiko, Saudiarabien

*Den exakta summan är okänd på grund av att sekretess gäller för information kring vissa transaktioner. Siffrorna för 2021 gäller perioden januari till april. Under perioden januari 2019 till april 2021 utgjorde projekt relaterade till fossila bränslen mindre än 1% av EKN:s totala transaktioner.

I en ny policyrapport argumenterar Swedwatch för att exportfinansieringspolitiken och de svenska klimatmålen bör harmoniseras inom ramen för en rättvis omställning (just transition), där hänsyn tas till klimatanpassningens potentiella negativa påverkan på samhällen och arbetstagare.

”Forskning stödjer budskapet om att en klimatanpassning som antar ett rättighetsbaserat synsätt har bättre förutsättningar att lyckas, men en rättvis omställning behöver inte betyda att man skjuter upp klimatpolitiska åtgärder”, säger Maneschi.

Swedwatch uppmanar även Sverige att verka för striktare internationella regelverk på området, till exempel inom OECD, och att ansluta sig till nationsöverskridande initiativ. Inför klimatkonferensen COP26 i Glasgow i november arbetar till exempel Storbritannien – som i mars 2021 fasade ut allt exportstöd till fossila energiprojekt förutom under begränsade omständigheter – för att länder och finansinstitut ska skriva under ett stopp för finansiering av fossila bränslen. Samtidigt har Danmark och Costa Rica i dagarna lanserat initiativet Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), en allians för länder som förbinder sig att fasa ut olje- och gasproduktion såväl som offentlig finansiering till fossila bränslen.

”Vi ser nu hur andra länder lanserar initiativ för att harmonisera sina exportfinansieringssystem med de internationella klimatmålen. Sverige borde ta tillfället i akt och ansluta sig till dessa initiativ och därmed verka för en internationell omställning bort från fossila bränslen”, säger Maneschi.


Företagsreaktioner
Kommentar från EKN och SEK


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige