Gå direkt till innehåll
Swedwatchs uppmaningar till regeringen i samband med CONCORDs Barometer 2024

Pressmeddelande -

Swedwatchs uppmaningar till regeringen i samband med CONCORDs Barometer 2024

Skynda på arbetet med hållbar upphandling, säkerställ att statliga bolag inte medverkar till att mänskliga rättigheter eller miljö påverkas negativt och höj er röst till försvar för människorättsförsvarare och miljörättsförsvarare. Det är några av de rekommendationer som Swedwatch ger till regeringen i samband med att årets upplaga av Barometern släpps.

Idag presenterar CONCORD Sverige, en plattform som samlar 82 organisationer inom civilsamhället, granskningen Barometer 2024. Den innehåller 90 rekommendationer för hur regeringen bör växla upp arbetet med att genomföra de Globala målen.

Över 20 organisationer har granskat 24 politikområden inom miljö och klimat, jämställdhet, fred och säkerhet, företags ansvar för mänskliga rättigheter, internationell handel samt utvecklingsfinansiering. Bara på ett enda område har regeringen bidragit positivt. På övriga områden har politiken bidragit negativt eller inte alls.

Swedwatch är en av organisationerna som bidragit till granskningen inom kapitlet ”Företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat”.

-När det gäller området företagsansvar ser vi att regeringen kan göra mycket mer. Inte minst när det gäller att skydda det viktiga arbete som människorättsförsvarare och miljörättsförsvarare gör. Regeringen måste våga vara obekväm, tydlig och kritisk när hot mot människorätts- och miljöförsvarare sker och när inskränkningar av civilsamhällets utrymme äger rum. Regeringen måste överhuvudtaget ge mänskliga rättigheter i arbetslivet mer utrymme i den bilaterala dialogen med länder, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Regeringen är skyldig att vartannat år rapportera till riksdagen om Sveriges genomförande av de Globala målen. På så vis får folkvalda och allmänhet inblick i regeringens politik och prioriteringar. Barometern är civilsamhällets bidrag till det arbetet.

De 24 politikområdena som granskats har betygsatts efter hur stor utsträckning regeringens politik har bidragit till att nå de Globala målen. Och resultatet är tydligt - regeringen måste höja ambitionerna.

Nedan finns en kort sammanfattning av de problem och rekommendationer som Swedwatch lyft inom området Företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö & klimat:

REGERINGEN MÅSTE HÖJA SIN RÖST TILL FÖRSVAR FÖR MÄNNISKORÄTTS- OCH MILJÖFÖRSVARARE
Sveriges politik har ett fokus på synergier mellan handel och bistånd, men saknar samtidigt tydliga krav på att företag också måste respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Regeringen måste bli bättre på att vägleda svenska företag i hur repressalier mot människorätts- och miljörättsförsvarare i värdekedjan kan förebyggas, till exempel via ambassader och bland annat genom nolltolerans mot attacker.

REGERINGEN MÅSTE SLUTA SINKA LAGAR SOM SKA FÖRMÅ FÖRETAG ATT TA ANSVAR
Mänskliga rättigheter kränks i fabriker, gruvor och jordbruk där varor för den svenska och europeiska marknaden produceras. Ändå motarbetade regeringen lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD) i EU:s ministerråd, vilket går tvärt emot deras ambition att vara ett föredöme inom hållbart företagande. När lagen nu ska implementeras i svensk lagstiftning måste regeringen flytta fram positionerna.

ARBETET MED HÅLLBAR UPPHANDLING MÅSTE SKYNDAS PÅ
Offentliga myndigheter i Sverige respektive EU köper varor för 900 miljarder kronor respektive 2448 miljarder euro per år. Trots att det finns en färdig lagrådsremiss har varken den förra eller den nuvarande regeringen gått vidare med ett förslag att göra det obligatoriskt att ta hänsyn till miljö, klimat och mänskliga rättigheter vid offentlig upphandling. Regeringen har inte heller tagit några initiativ för att påverka en revidering av EU-direktivet om offentlig upphandling, trots att det behövs. Nu är det dags.

STATLIGA BOLAG FÅR ALDRIG MEDVERKA TILL ATT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH MILJÖ PÅVERKAS NEGATIVT
Det finns flera exempel på hur svenska folkets pensionspengar genom AP-fonderna bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. I regeringens årliga rapporter om styrningen av de statliga bolagen är det svårt att utläsa om hållbarhetsfrågor diskuteras och vilka bolag som systematiskt utreder risker i sin verksamhet. Detta behöver ändras.

FAKTA:
2003 fattade riksdagen beslut om Sveriges politik för global utveckling, och slog fast att mänskliga rättigheter och prioriteringar hos människor som lever i fattigdom ska utgöra grunden för Sveriges politik på alla områden.

2015 enades världens länder om de Globala målen i Agenda 2030 för att utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling, och samstämmighet betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och att målkonflikter ska hanteras i alla beslutsprocesser.

Barometern är civilsamhällets granskning av hur väl regeringen lever upp till riksdagens beslut år 2020 om att Sverige ska genomföra Agenda 2030, genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Barometern gjordes för första gången år 2006.

I årets Barometer har 22 organisationer har granskat 24 politikområden, och betygsatt i hur stor utsträckning regeringens politik bidragit till att nå de Globala målen. 50 organisationer ställer sig bakom de övergripande rekommendationerna.

De områden som granskats är:
-Jämställdhet i utrikes- och utvecklingspolitiken
-Företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat
-Miljö- och klimaträttvisa
-Fred och säkerhet
-Handel
-Utvecklingsfinansiering

Barometern: www.concord.se/rapporter/barometer-2024
Sammanfattning av kapitlet om Företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö:https://concord.se/foretags-an...
Concords pressmeddelande: https://concord.se/barometer-2...

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige