Gå direkt till innehåll
MR-försvarare utsatta under Covid-19  – investerare uppmanas agera

Pressmeddelande -

MR-försvarare utsatta under Covid-19 – investerare uppmanas agera

Miljö- och människorättsförsvarare spelar en nyckelroll i att upprätthålla demokrati och hållbar utveckling. Samtidigt har hoten mot dem ökat i spåren av coronapandemin. Nu uppmanar Swedwatch investerare att agera.

Att försvara mänskliga rättigheter och miljö är förenat med livsfara i många länder. Under senare år har antalet attacker på MR- och miljöförsvarare ökat, och år 2019 rapporterades fler mord än någonsin tidigare. Gruvdrift, jordbruksnäring och förnybar energi är några av de sektorer där flest antal attacker registrerats.

I briefingen The role of investors in supporting human rights and environmental defenders in the Covid-19 era visar Swedwatch hur en redan alarmerande situation för MR- och miljöförsvarare har förvärrats av pandemin. Den framhåller att alla investerare som värnar om mänskliga rättigheter och miljö nu behöver prioritera arbetet med att identifiera och analysera de risker som relaterar till miljö- och människorättsförsvarare, samt vidta åtgärder för att stötta deras möjligheter att arbeta utan rädsla för repressalier.

”De investerare som ligger i framkant i den här frågan stöttar redan MR- och miljöförsvarare, i enlighet med uppmaningar från bland annat FN”, säger Davide Maneschi, researcher på Swedwatch och författare till briefingen. “Men enligt vår erfarenhet uppvisar långt ifrån alla investerare tillbörlig aktsamhet när det gäller MR- och miljöförsvarare och när riskanalyser väl genomförs glöms försvarare ofta bort. Det måste ändras.”

Utöver att utgöra ett hot mot demokratin, minskar möjligheten att hålla företag och andra aktörer ansvariga för miljöförstöring eller MR-kränkningar när försvarare hotas och tystas. Ur ett investerarperspektiv försvåras även möjligheten att identifiera risker förenade med innehav, vilket kan medföra finansiella risker.

Swedwatchs briefing sammanfaller med ett möte för offentliga utvecklingsbanker som hålls i Paris, där bankerna i egenskap av stora investerare under parollen ”build back better” ska diskutera hur de kan bidra till att bygga upp samhället efter pandemin. Som Swedwatch tidigare har rapporterat om, saknas dessvärre frågor om mänskliga rättigheter, civilsamhällets roll och lokalt ledd utveckling på mötesagendan.

MR- och miljöförsvarare, vare sig de är aktivister, journalister, visselblåsare eller civilsamhällsorganisationer fungerar som garanter för att stater och företag hålls ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljöförstöring, inte minst i länder där detta inte upprätthålls av staten. Men i takt med att flera länder har vidtagit åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19 – som har inkluderat begränsningar av rörelse- och mötesfriheten – har försvararnas förutsättningar förvärrats ytterligare. I linje med internationella ramverk behöver aktörer på finansmarknaden, små som stora, nu agera för att vända den negativa trenden.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige