Gå direkt till innehåll
Från Swedwatch rapport "Murky Waters", 2021. Vattenprover utförda av Source International innehöll så höga halter av tungmetallerna magnesium och aluminium att de långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Foto: Source International
Från Swedwatch rapport "Murky Waters", 2021. Vattenprover utförda av Source International innehöll så höga halter av tungmetallerna magnesium och aluminium att de långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Foto: Source International

Pressmeddelande -

Firestone Liberia och Bridgestone Corporation måste utreda anklagelserna om allvarliga utsläpp

Naturgummi används i en mängd produkter, däribland i bildäck, medicinsk utrustning och kläder, och utgör en viktig inkomstkälla för miljontals arbetstagare. Samtidigt är industrin en av de mest vattenförorenande i världen. I en ny rapport uppmanar Swedwatch Bridgestone Corporation, ett av världens största däckföretag, och det icke helägda dotterbolaget Firestone Liberia att utreda anklagelser om allvarliga föroreningar i området runt sin naturgummianläggning i Liberia.

Firestone Liberia driver världens största naturgummiplantage och ligger i staden Owensgrove 50 kilometer väster om huvudstaden Monrovia. Företaget är landets största privata arbetsgivare och har tillstånd att bedriva verksamhet på nästan tio procent av landets odlingsbara mark.

Bild2litenklar
Som en del av en granskning av gummiproduktion i Liberia, gav Swedwatch projektpartnern Source International i uppdrag att utföra vatten- och luftprover i området runt plantagen. Vattenproverna innehöll så höga halter av tungmetallerna magnesium och aluminium att de långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Ämnena utgör enligt Source International en allvarlig hälsorisk för människor eftersom de ackumuleras uppåt i näringskedjan och kan leda till allvarliga sjukdomar. Proverna visade även på höga halter av fosfat och kväve, samt på övergödning vilket kan utarma fiskebeståndet.

Provresultaten tyder på att företagets vattenreningsverk inte har fungerat tillfredställande, vilket bekräftar de rapporter som kommer från boende i området och som har påverkats av utsläppen. På samma sätt tyder luftproverna och vittnesmål från lokalbefolkningen på att den standardiserade skrubberteknik som företaget använder för att förbättra luftkvaliteten är otillräcklig.

“Det här har pågått i flera år. Företaget hävdar att de renar avloppsvattnet och filtrerar luften. Men lokalbefolkningen har fortfarande problem med hälsan och har inte tillräckligt med fisk att äta på grund av föroreningarna”, säger Francis Colee, chef för Green Advocates International, Swedwatchs partner i Liberia.

unnamed

IMG_20191109_115634redigerad

Vattenprover från området runt plantagen innehöll höga halter av tungmetaller – långt över Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommenderade gränsvärden.

Tungmetall (mg/l) WHO Bäck området Våtmark området
Aluminium 0,2 0.16 6.3
Järn 0,3 3.8 19
Mangnesium 0,05 0.18 0.42
Läs Bridgestones kommentarer till Swedwatchs rapport.
IMG_5704 liten
Infektioner, illamående och brist på mat

I februari 2020 träffade Swedwatch över 100 personer ur lokalbefolkningen och tog del av berättelser om hur dricksvattnet gjort människor sjuka, och om hälsorelaterade problem som infektioner, utslag och illamående. Ett minskat fiskbestånd uppgavs ha lett till brist på mat. Ett år senare, precis innan rapporten publicerades, beskriver representanter från lokalbefolkningen situationen som oförändrad.

Industriell produktionen av naturgummi har ofta associerats med negativ påverkan på mänskliga rättigheter, däribland utsläpp av miljögifter, barnarbete och illegala markanspråk. Den här rapporten bidrar till en redan omfattande dokumentation – från nationella och lokala civilsamhällsorganisationer – om hur den lokala befolkningen i område runt Firestone Liberias anläggning under en lång tid har utsatts för skadliga utsläpp.

IMG_5474redigerad
Lokalbefolkningen efterfrågar transparens

Representanter för lokalbefolkningen har länge efterfrågat transparens kring utsläppen i vattnet, såväl som en objektiv bedömning av övergripande utsläppsnivåer. Firestone Liberia medger, i en dialog med Swedwatch, att vissa näringsämnen i avloppsvattnet vid flera tillfällen har överstigit tillåtna nivåer, men hävdar samtidigt att de inte känner till att det har orsakat någon skada eller förstörelse. Vidare hävdar företaget att verksamheten håller sig inom tillåtna nivåer vad gäller utsläpp i luften.

Representanter från den lokala befolkningen uppger för Swedwatch att den här informationen inte har varit lätt att få tillgång till.

Lokalbefolkningens berättelser om utsläppen strider mot visionen om en rättvis och miljömässigt sund värdekedja för naturgummi, samt de principer om säker vattenförvaltning som medlemmarna i den globala plattformen för hållbart naturgummi (GPSNR) har enats om, inklusive Bridgestone Corporation. Den påstådda bristen på tillgång till information är inte i linje med företagets åtaganden enligt ramverket för GPSNR, eller med internationella riktlinjer, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP:s) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Tillsammans med sina projektpartners Green Advocates International och Source International uppmanar Swedwatch Firestone Liberia och Bridgestone Corporation att omedelbart genomföra en process för att identifiera och vidta åtgärder vad gäller påverkan på mänskliga rättigheter, så kallad tillbörlig aktsamhet, samt att genomföra en miljökonsekvensanalys av Firestone Liberias anläggning. Processen måste genomföras i dialog med berörda lokalsamhällen och genomsyras av transparens.

Länk till Swedwatch intervju med Flaviano Bianchini, chef vid Source International, intervjun gjordes i feb 2021:
https://swedwatch.org/sv/okate...

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige